“ආලේඛ්‍ය ඡායාරූපකරණය” නැත්තම් අපි කවුරුත් දන්න “පෝට්රේට් ෆොටෝග්‍රැපි” පෝට්රේට් මේ මගේ ප්‍රියතම මාතෘකාව වීම නිසා මේ ගැන වැඩිදුර හදාරන්න මම පෙළඹිලා ඉන්නවා. අද මම උත්සාහ කරන්නේ මට ඉගන ගන්න ලැබුන පෝට්‍රේට් කරද්දී සාර්ථක ඡායාරූප ශිල්පියෙක් භාවිතා කරන සරළ නමුත් ගොඩක් වැදගත් රහස් කිහිපයක් හදුන්වා දෙන්න……. විශේෂයෙන්ම මේ ලිපිය සැකසීමේදී ගොඩක්ම මගේContinue Reading