ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවරයන්ගේ නවතම ග්‍රන්ථය එළි දැක්වීම

ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවරයන්ගේ නවතම ග්‍රන්ථය වන “A to Z ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණය” ග්‍රන්ථය එළි දැක්වීමේ උත්සවය, ජුනි 19 වන දින මහවැලි කේන්ද්‍ර ශ්‍රවණාගාරයේදී පස්වරු 4.00ට පැවැත්වේ.

indranatha_thenuwara_digital_photography

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.