ඡායාරූපකරණය හා අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ සමීක්ෂණයකට සහභාගී වන්න

PhotographyLK වෙබ් අඩවිය වසර කිහිපයකින් යාවත්කාලීන වූවේ නෑ. නමුත් තවමත් අපගේ පාඨකයින් රැසක් අපිත් එක්ක රැදීල ඉන්නවා.

හුඟක් අය ආයාචනා කරනවා අඩවිය යාවත්කාලීන කරන්නට කියා.

ඉතින් අපි කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා PhotographyLK වෙබ් අඩවිය අලුත් කරන්නට තීරණය කළා. නව සංස්කරණයේදී අධ්‍යාපනික ලිපි පමණක් නොව තවත් පහසුකම් කිහිපයක් අඩවියට එකතු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට වසර කිහිපයකට පෙර කරන්නට ගොස් නැවැත්වූ පහසුකම් කිහිපයකුත් නැවත වඩාත් යාවත්කාලීන ආකාරයකට ලබා දෙන්නට සැළසුම් කෙරෙමින් පවතිනවා.

survey

ඉතින් අපගේ ඒ කටයුත්තට සහයක් වශයෙන්, ඉත කෙටි සමීක්ෂණ ප්‍රශ්නාවලියකට පිළිතුරු ලබා දෙන මෙන් අප පාඨක ඔබ සැමගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අඩවියේ යාවත්කාලීන කටයුත්ත වඩා සාර්ථක කර ගැනීමට එය ඉවහල් වේ යයි අප සිතනවා.

පහත පෝරමය නොපෙනේ නම් මෙම සබැඳිය ක්ලික් කරන්න. http://goo.gl/forms/EVFWCu3Xht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.