ශ්‍රී ලංකා තෙවන ඇස ඡායාරූප හා මාධ්‍ය ශිල්පීන්ගේ සංගමයේ සිව්වන ද්වී වාර්ෂික ඡායාරූප තරඟය හා ප්‍රදර්ශනය

පහත පෝස්ටර් හරහා ඔබට සියළුම විස්තර දැනගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.