පුංචි කැමරාවෙන් Close-Up Photography

උපුල් චමින්ද දයාවංශ සංවිධානය කරන, තලංගම වැවේ ෆොටෝග්‍රැෆි වර්ක්ශොප් එක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *