ජාතික ඡායාරූප කළා සංගමයේ ඡායාරූප තරඟය

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඡායාරූප කළා සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 16 වන ජාත්‍යන්තර ඡායාරූප තරඟය මෙවර.

ඡායාරූප භාර ගන්නා අවසන් දිනය = 2013 ජුලි 8 වනදා.

විමසීම්: හර්ෂ (0773160010)

941510_4599926410914_1821055946_n

 

ඇතුලත් වීමේ අයදුම්පත බාගත කිරීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

නීති සහ කොන්දේසි බාගත කිරීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.