ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර මහතා සමඟ BuzzRadio සිදුකළ පිළිසඳරට සවන්දෙන්න

 

පසුගිය සතියේ BuzzRadio Magazine තුළින් අසන්නන් වෙත පැමිණියේ ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පියෙකු හා  ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ දක්ෂ ගුරුවරයෙක්ද වන ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර මහතායි.
එම සාකච්ඡාව ඇසීම සඳහා, වාර්තාගත අසන්නන් ගණනක් බස් රේඩියෝව හා එක් වෙල තිබුනා.
ඉතින් ඒ පිළිසඳර ඇසීමට නොහැකි වූ ඔබ සඳහායි මේ අවස්ථාව. දැන් ඔබට, පටිගත කරන ලද හඬපට හරහා ඒ සඳහා සවන්දිය හැකියි.

පහත සබැඳි තුළින් එම හඬපට ලබා ගන්න.

ඡායාරූප කලාවේ විකාශනය හා ප්‍රවණතා අංක – 1
ඡායාරූප කලාවේ විකාශනය හා ප්‍රවණතා අංක – 2
ඡායාරූප කලාවේ විකාශනය හා ප්‍රවණතා අංක – 3
ඡායාරූප කලාවේ විකාශනය හා ප්‍රවණතා අංක – 4

මෙවන් වටිනා සාකච්ඡාවක් සංවිධානය කරන ලද බස් රේඩියෝ කණ්ඩායමට විශේෂ ස්තුතියක් සිදුකළ යුතුයි.

(බස් රේඩියෝ බ්ලොග් අඩවියෙන්, අදාල සබැඳි උපුටා ගන්නා ලදී.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.