අත්තිඩිය කුරුලු පාරාදීසයේදී හමුවෙමු.

දිනය: 2012.07.08 වේලාව: පෙ.ව. 8.30 ස්ථානය: අත්තිඩිය කුරුලු පාරාදීසය මුහුණු පොතේ Event සබැඳිය: https://www.facebook.com/events/387189481337106 ඡායාරූපකරණයට ඇල්මක් දක්වන හැමෝටම විවෘතයි. කැමරාවක් පරිහරණය කරන්න

Read more