වන ජීවී ඡායාරූපකරණය

වන ජීවී ඡායාරූපකරණයට පෙර සූදානම් වන්නේ කෙසේද…. වන ජීවී  ඡායාරූපකරණය හුදෙක් සල්ලිකාරයන්ගේ විනෝදාංශයක්ව පැවති වකවානුවක් තිබුනි. ඩිජිටල් තාක්ෂණය බිහිවීමට කලින්

Read more

ඡායාරූපකරණයේ රසය අත්විඳින්න – අදම අරඹන්න

මෙම අඩවියේ විවිධ ලිපි පල වෙලා තිබෙනවා විවිධ අවස්ථා වල ඡායාරූප ගන්නා හැටි, කැමරාවක් තෝරාගන්නා හැටි, වැනි විවිධ දේවල්. ඉතින් අද

Read more

“Point and Shoot”සමඟ“DSLR”

කැමරාව ගැන දැන් ටිකක් විස්තර දන්නවනෙ, දැන් පොඩ්ඩක් වෙනත් පැත්තකට හැරෙමු. ඡායාරූප ගැනීම ගැන දැන් ටිකක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනව.

Read more