ඡායාරූපකරණයේදී ආලෝකය භාවිතය

ඡායාරූපකරණය කියන එක, එක අතකින් හඳුන්වන්න පුලුවන්, “ආලෝක කිරණ සටහන් කරගැනීමක්” විදිහට. ඒක නිසා තමයි, ඡායාරූපයක් ගැනීමේදී ආලෝකය කියන දේ

Read more

“Point and Shoot”සමඟ“DSLR”

කැමරාව ගැන දැන් ටිකක් විස්තර දන්නවනෙ, දැන් පොඩ්ඩක් වෙනත් පැත්තකට හැරෙමු. ඡායාරූප ගැනීම ගැන දැන් ටිකක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනව.

Read more

කැමරාව හා බැඳුනු ප්‍රධානම දේවල් ටිකක්.

මෙතැන් සිට ඉදිරියට කැමරාවෙ තියෙන දේවල් ගැන කියන්න ඉන්න නිසා මේ දේවල් ටික ගැන මුලින් කියල ඉන්න ඕනෙ. නැත්තම් පස්සට

Read more

ආධුනිකයන් සඳහා

ඔබ ඡායාරූපකරණයට හා ඒ සමඟ බැඳුනු තාක්ෂණයට අලුත් අයෙක් නම් ඔබට ගැළපෙනම කැමරාව තමයි, සාමාන්‍ය “Point and Shoot”වර්ගයේ digital හෝ

Read more