මැක්‍රෝ ඡායාරූපකරණයට අත්වැලක් – Macro Photography

 ඡායාරූපකරණයේ ඇති දුෂ්කරවූ ඡායාරූපකරණය මැක්‍රෝය.  ඉතාමත් සීමිත නාභි පරාසයක් (Depth of Field) තුල ලේන්සය නාභි ගත කිරීම ශරීරයට ඉතාමත් වෙහෙසකරය.

Read more

වන ජීවී ඡායාරූපකරණය

වන ජීවී ඡායාරූපකරණයට පෙර සූදානම් වන්නේ කෙසේද…. වන ජීවී  ඡායාරූපකරණය හුදෙක් සල්ලිකාරයන්ගේ විනෝදාංශයක්ව පැවති වකවානුවක් තිබුනි. ඩිජිටල් තාක්ෂණය බිහිවීමට කලින්

Read more