ආලෝකයේ අසමානතා භාවිතා කරන්න (use Contrast)

Contrast කියන එක ආලෝකය වගේම වර්ණ ගැන කතා කරනකොටත් අදාළ දෙයක්. වර්ණ වල අසමානතා, ආලෝකය අඳුර, නිවැරදිව යොදා ගන්නව නම්, ඒ හරහා ඉතාම කලාත්මක නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. ආලෝකය හා අඳුර එකට එකතු කිරීම මගින් ඒ දෙක අතර ඉතාම හොඳ ඝට්ටනයක් ඇති කරල ඉතාම ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්.

මේකෙදි මතක තබා ගත යුතු ප්‍රධානම දෙය තමයි, ඔබ නාභිගත කළ ලක්ෂය තිබිය යුත්තේ අර ආලෝකමත් ප්‍රදේශය (high contrast area) තුළයි, මොකද කිව්වොත් ඒ ප්‍රදේශයටනෙ ඇස මුලින්ම යන්නෙ.

වර්ණ ඡායාරූප තුළදී ඔබට පුළුවන් ඔබේ රාමුව සැකසීම මගින් වගේම පරිසරයේ තිබෙන වර්ණ භාවිතා කරල, මේ කියන contrast එක ගන්න. රතු, කොළ, කහ, නිල්, තැඹිලි වගේ අඩුව පුරවන වර්ණ මෙහිදී භාවිතා කරන්න.

බලන්න මේ පහළ තිබෙන ඡායාරූප වල, සෙවණැළි මගින් මේ කියන contrast එක ඇති කරල, ඡායාරූපය අලංකාර කරල තියෙන අන්දම.

artful-contrast-big.jpg

church-bw-contrast-big.jpg

Image1.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.