වර්ණ රටා හා හැඩතල භාවිතා කරන්න

බලන්නකො මේ ඡායාරූපය. ඔයාලත් ඡායාරූපයක් ගන්නකොට, වටපිටාවේ තියෙන වර්ණ, හිතල අල්ලන වර්ණ රටා ඡායාරූපයට එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකෙන් ඡායරූපයට තවත් වටිනාකමක් එකතු වේවි.

මතක තබා ගන්න, වර්ණ රටා හා හැඩතල, ඡායාරූපයේ ආලෝකය හා සෙවණැළි භාවිතය වැඩි දියුණු කරනවා. ඊටත් වඩා, කලු සුදු ඡායාරූප ගනිද්දි මේ හැඩතල වඩා වැදගත් වෙනවා.

Image1.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.