මේ විභේදනය මෙච්චර වැදගත් ඇයි?


විභේදනය කියන එක සරළවම හැඳින්වුවොත් ඒකෙන් කියන්නෙ ඡායාරූපයේ විශාලත්වය ගැන. විභේදනය වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න ඡායාරූපයේ විශාලත්වය වැඩි වෙනව.බලන්න මේ වගුව. ඒකෙ පෙන්නන්නව ඒ ඒ විභේදන වලින් ගත්තු ඡායාරූපයක් තත්වය බාල නොවී මුද්‍රණය කර ගත හැකි විශාලත්ව.

විභේදනය මුද්‍රණ කඩදාසියේ ප්‍රමාණය ( අඟල් )
1 MP 4×6 – 5×7
2 MP 5×7 – 8×10
4 MP 8×10 – 11×14
8 MP 11×14 හා ඊට විශාල

 

මම නම් ඔබට යෝජනා කරන්නෙ 2 – 3 MP වගේ අගයක් තෝරා ගන්න කියල. එතකොට එය ඔබට, මුද්‍රණය කරන්නත් පරිගණකයක් තුළ තබා ගන්නත් හොඳ තත්වයක් ලබා දෙනව.සැළකිය යුතුයි: ඩිජිටල් කැමරාවකින් ලබා ගන්නා 2 MP ඡායාරූපයක තත්වය, 2 MP ජංගම දුරකථන කැමරාවකින් ලබා ගන්නා ඡායාරූපයක තත්වයට සමාන කළ නොහැකිය. හේතුව: ජංගම දුරකතනයක ඇති කැමරාවේ කාචය ඉතා කුඩා බැවින් ලබා ගන්නා ආලෝක ප්‍රමාණයද අඩුය, එම නිසා එමගින් ලබා ගන්නා ඡායාරූපයක් එම තත්වයන් යොදා ලබා ගන්නා ඩිජිටල් කැමරා ඡායාරූපයකට වඩා තත්වයෙන් අඩුය.

One thought on “මේ විභේදනය මෙච්චර වැදගත් ඇයි?

  • September 17, 2015 at 4:25 pm
    Permalink

    මට දැනගන්න ඔව්නා mobile camera වල resolution 8M(4:3),6M(16:9),5M(4:3) ආදී වශයෙන් තියෙන්නේ මොකක් නිසාද??? ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා??? මේ ලිපිය ඒ පිලිබඳවද???

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.