දුර සමඟ ඡායාරූපයක ස්වභාවය වෙනස් කිරීම

වස්තුවට ආසන්න වෙන්න ආසන්න වෙන්න, ඔබේ වස්තුව, ඡායාරූපය පෞද්ගලික තත්වයට හරවනව. උණුසුම්, මනෝහර හැඟීමක් ඇති කරනව.

මෙහෙම ඡායාරූප ගන්නකොට මතක් කරල අනවශ්‍ය පසුබිමක් හා අනවශ්‍ය වස්තූන් පසුබිමෙහි නොලැබෙන විදිහට ඡායාරූපය ගන්න උත්සාහ කරන්න.

ඔබේ රාමුව සම්පූර්ණයෙන්ම අදාල වස්තුවෙන් පුරවන්න. (විශේෂයෙන්ම පුද්ගල ඡායාරූපකරණයේදී; බලන්නකෝ පහත ඡායාරූපය.)

closeto ur subject.JPG

පුද්ගල ඡායාරූප ගන්නකොට eye contact ගන්න මතක තියා ගන්න. හැබැයි කුඩා ලමුන්, සතුන්, උස වස්තූන්, වැඩිහිටියන් කියන එක එක අවස්ථා වල eye contact level එක එකිනෙකට අසමානයි, ඒව හරියට බලල තමා ඡායාරූපය ගන්න ඕනෙ. ඒ අවස්ථාවට අදාල මට්ටමට යන්න උත්සාහ කරන්න. උදා: බලළෙකුගේ ඡායාරූපයක් ගන්නවනම්, උගේ ඇස් මට්ටමට යන්න බිම දිගා වෙන්න ඕනෙ වෙන්න ඉඩ තියෙනව.

මීට අමතරව, හුඟක් සමීපව ඡායාරූපයක් ගැනීමේදී, ඉතා සමීප ඇඟෑලුම් කමක් ඇති කරනව, විශාල අවකාශයක් සමඟ ඡායාරූපයක් ගත්තම ඒකෙන් පුළුවන් හුදකාලාවක්, වෙන්වීමක් වගේ හැඟීමක් ඇති කරන්න. ඡායාරූපයේ අවකාශය ප්‍රමානය තීරණය කරන්න ඕනෙ, ඔයාට එම ඡායාරූපයෙන් දෙන්න ඕනෙ කරන පණිවුඩයට අනුවයි.

One thought on “දුර සමඟ ඡායාරූපයක ස්වභාවය වෙනස් කිරීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.